ข่าวกิจกรรม

คณะ Working group เข้าพบขอรับคำปรึกษา โครงการ Child Safe Friendly Tourism

รายละเอียด

ระดมความคิดเพื่อเตรียม จัดงานรณรงค์ยุติ
ความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์

รายละเอียด

FOCUS จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
การค้ามนุษย์

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการ Working group Meeting “Child Safe Friendly Tourism” ครั้งที่ 9

รายละเอียด

Diakonia ประเทศไทย ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าการเงินและบัญชีขององค์กรคู่มิตร

รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รายละเอียด