FOCUS จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหา
การค้ามนุษย์
2020-10-21 11:03:37

FOCUS จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงชั้นปีที่3 โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนวิชาภาพยนตร์ ของคณะเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว