ยินดีต้อนรับเข้าสู่ มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก เว็บไซต์ยุทธศาสตร์การทำงานแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร

            FOCUS เล็งเห็นถึงสังคมที่สิทธิของเด็กและผู้เปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ชนกลุ่มน้อย หรือบุคคลอื่น ได้รับการเคารพและได้รับการปกป้องโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ และพวกเขาได้มีอำนาจตามสิทธิของพวกเขาอย่างเสรี มีโอกาสในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาอนาคตของตนเอง โดยหน่วยงานของรัฐและตัวแทนจากองค์กรพัฒนาเอกชนซึ่งจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยปกป้องคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้อ่อนแอเหล่านี้ด้วยวิธีการที่โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือสิทธิ์เหล่านี้

 

ประเด็นการทำงาน

 

ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์

  ด้านการทารุณกรรมเด็กและความรุนแรงต่อเด็ก 

 

 ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

พื้นที่การทำงาน

1. ประเทศไทย : ภาคเหนือตอนบน และพื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสม

2. ประเทศเมียนมาร์ : เมืองท่าขี้เหล็ก, เมืองเชียงตุง

3. ประเทศลาว : แขวงบ่อแก้ว

กลุ่มเป้าหมายและผู้รับประโยชน์

ผู้เปราะบาง

ได้แก่ ผู้เสียหาย , เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง , เยาวชนในสถานพินิจ,แรงงานชาติพันธุ์ , แรงงานข้ามชาติ เป็นต้น

ผู้ปฏิบัติงาน

ได้แก่ ทีมสหวิชาชีพ , ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน , ผู้นำชุมชน , แกนนำ/อาสาสมัคร/ล่าม เป็นต้น