ประวัติความเป็นมา


ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 ได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อนต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) ด้วยความร่วมมือของ ศูนย์ประสานงานเพื่อนพิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวคิดเพื่อคุ้มครองสิทธิเด็กและผู้หญิงเป็นสำคัญ ขณะที่ปัญหาการค้ามนุษย์เด็กและสตรีมีความรุนแรงมากขึ้นในแถบลุ่มแม่น้ำโขง ถือว่าเป็นปัญหาที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดตั้งโครงการ TRAFCORD ขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ใขปัญหาการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อเป็นหน่วยประสานงานระหว่างภาครัฐกับองค์กรเอกชนในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์

โครงการ TRAFCORD ได้รับการรับรองการจดทะเบียนเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และจะทะเบียนมูลนิธิภายใต้ชื่อ “มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (Foundation Of Child Understanding : FOCUS)” เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554 และมีหน่วยงานประสานงานเพื่อนต่อต้านการค้ามนุษย์ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) อยู่ภายใต้มูลนิธิ โดยมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กที่ถูกทารุณกรรมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ รวมถึงเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศทุกรูปแบบ รวมถึงบุคคลที่ตกเป็นผู้เสียหายจาการค้ามนุษย์


วัตถุประสงค์

  • เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุและประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
  • เป็นศูนย์กลางการประสานและพัฒนาเครือข่ายเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงประโยชน์
  • สร้างกลไกและพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายโดยคำนึงถึงหลักการของสิทธิเด็กและสิทธิมนุษยชน
  • พัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่าย ภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
  • เสริมสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมบทบาทภาคประชาชน ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็กและการต่อต้านการค้ามนุษย์
กลุ่มเป้าหมาย

เด็กที่ถูกละเมิดสิทธิและถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
เด็กกลุ่มเสี่ยงที่พึงได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ


พื้นที่ดำเนินการ

ประเทศไทย : ภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด, จังหวัดตาก, พื้นที่อื่นๆตามความเหมาะสม
ประเทศเมียนมาร์ : เมืองท่าขี้เหล็ก, เมืองเชียงตุง
ประเทศลาว : แขวงบ่อแก้วนโยบายการดำเนินงาน
การรณรงค์และป้องกัน

ดำเนินการทำงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความตระหนัก และจิตสำนึกในปัญหาการค้ามนุษย์ ทั้งสภาพปัญหา การรู้เท่าทัน การป้องกันแก่เด็กและเยาวชน
การคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย

ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายแก่ผู้เสียหาย เด็ก สตรี และผู้เปราะบางทางสังคมที่ถูกทารุณกรรม และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
การดำเนินคดีตามกฎหมาย

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้เสียหายหรือผู้ร้องขอความช่วยเหลือ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การมีส่วนร่วม

ดำเนินการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ให่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ


บทบาทการดำเนินงาน

บทบาทการดำเนินงานช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ

ทำหน้าที่รับแจ้งเหตุจากองค์กรเครือข่ายและบุคคลทั่วไป โดยมีการตรวจสอบและสิบค้นข้อเท็จจริง ตลอดถึงการวางแผนเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์และเด็กที่ถูกกระทำในรูปแบบต่างๆ โดยดำเนินงานร่วมกับทีมวิชาชีพระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล มีบริการแจ้งเหตุและให้คำปรึกษาผ่านสายด่วนตลอด24ชั่วโมง ให้ความช่วยเหลือทางด้านสังเคราะห์ และด้านกฎหมาย ตลอดจนผลักดันให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 รวมทั้งบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติร่วมกันในการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พ.ศ.2550 เป็นต้น เพื่อผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและมีการดำเนินคดีผู้กระทำ

การให้ความช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์

มีการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต สังคม และเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่อง มีการบำบัด ฟื้นฟู เยียวยา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เสียหาย ส่งเสริมด้านการศึกษาและการประกอบอาชีพ การจัดประชุม Case Conference ร่วมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อร่วมกันวางแผนและดำเนินงานช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้น มีการติดตามเยี่ยมครอบครัวและผู้เสียหายกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย โดยการประสานงานและระดมทรัพยากรจากองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เสียหาย ส่งผลให้ผู้เสียหายได้รับบริการที่รวดเร็วเหมาะสมปัญหาที่เกิดขึ้น

การให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย

การดำเนินการด้านกฎหมาย มีบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้เสียหายและครอบครัว เตรียมความพร้อมผู้เสียหายก่อนเข้าสู่ระบวนการยุติธรรม ผลักดันให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการเรียบร้องค่าเสียหาย สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยตามกฎหมาย เป็นต้น ติดตามการดำเนินคดีในชั้นพนังงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ และชั้นศาล รวมถึงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่การแจ้งความร้องทุกข์ การฟ้องร้องดำเนินคดี การพิจารณาคดีในชั้นศาลจนมีคำพิพากษาและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้การดำเนินคดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ด้านการรณรงค์และป้องกัน

ได้ทีการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพในระดับภาค จังหวัดอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เพื่อป้องกันมิให้เด็กถูกละเมิดสิทธิและป้องกันมิให้ตกเป็นผู้เสียหายของขบวนการค้ามนุษย์ โดยมีการจัดฝึกอบรมให้แก่แกนนำชุมชน ในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ จัดตั้งศูนย์สำรวจ เฝ้าระวัง และป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ระดับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้ เป็นศูนย์ประสานงานในการแจ้งเหตุและส่งต่อเบาะแสไปยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาและทักษะการป้องกันตอนเองแก่ แรงงานต่างด้าวและให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็กแก่เจ้าของถนประกอบการโดยดำเนินงานร่วมกับตรวจคนเข้าเมืองและสวัสดิการ คุ้มครองแรงงานจังหวัดนอกจากนี้ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด และประเทศเพื่อบ้าน ได้แก่ พม่าและลาว โดยได้ดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างการบริหาร และการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) จะประกอบด้วยสองส่วนหลัก ได้แก่ ส่วนแรก คือส่วนของกรรมการมูลนิธิฯ อันถือเป็นส่วนงาน ด้านการบริหาร อำนวยการ และเป็นกรรมการที่ปรึกษาการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในด้านต่าง ๆ และส่วนที่สองคือ ส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน มีหน้าที่ในการประสานงานและดำเนินงานตาม นโยบายและแผนงานที่ได้ตั้งเอาไว้ให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่ง สามารถอธิบายเป็นแผนภูมิโครงสร้างองค์กรได้ ดังต่อไปนี้